0909 630 869

Tem niêm phong dán điện thoại, camera, laptop- tróc keo, không lưu vết

0909 630 869